English
23/112023
Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 – đợt 2

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBGSTCQG ngày 20/11/2023, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức 2023.

Điều chỉnh, bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng công chức (vị trí chuyên viên về giám sát tài chính). Số lượng công chức, viên chức tuyển dụng năm 2023, đợt 2 sau khi điều chỉnh như file đính kèm Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng. Các nội dung khác xin xem thêm Thong bao 493.

VP