English
26/032021
Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức 2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 đến hết ngày 25/4/2021.

Chi tiết xin xem file gửi kèm: Thong bao 43.