English
29/102018
Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý thông tin giám sát tài chính quốc gia

Để thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin về thị trường tài chính quốc gia, từ khi mới thành lập (năm 2008) Ủy ban đã tiến hành nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đáp ứng việc tổng hợp thông tin thị trường tài chính quốc gia, với phạm vi này chúng tôi chỉ tập trung và gợi mở một số giải pháp đã được áp dụng trong quá trình tổng hợp và xử lý thông tin tại Ủy ban:

  1. Chuẩn hóa nguồn thông tin số liệu về kho dữ liệu tập trung

            Thực trạng nguồn thông tin số liệu mà Ủy ban đang tiếp nhận: Với nguồn thông tin, số liệu báo cáo mà Ủy ban đang thu thập từ các tổ chức tài chính hiện tại rất đa dạng, loại dữ liệu khác nhau, trên cơ sở các qui định hiện hành của các Bộ ngành chủ quản. Do đó Ủy ban phải áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để tổng hợp thông tin như số hóa báo cáo giấy, tổ chức scan và nhận dạng số liệu; các dữ liệu số được cấu trúc hóa đưa vào cơ sở dữ liệu để tính toán và tổng hợp.

            Chuẩn hóa nguồn thông tin số liệu: Để thực hiện việc tổng hợp thông tin số liệu toàn bộ thị trường tài chính cần phải tiến hành các bước quy chuẩn, chuẩn hóa toàn bộ nguồn số liệu của bốn lĩnh vực về một nguồn thông tin số liệu theo một định dạng dữ liệu duy nhất, trên cơ sở chuẩn hóa nguồn số liệu bước tiếp theo cần phải thực hiện là phân dã dữ liệu ở mức chi tiết và tiến hành tích hợp số liệu từ bốn lĩnh vực vào kho dữ liệu.

            Giải pháp kho dữ liệu tập trung (Data warehouse): Hiện nay, hầu hết các đơn vị có quy mô dữ liệu lớn hoạt động trong lĩnh vực TC – NH đều thực hiện tổ chức dạng kho dữ liệu tập trung (Data warehouse) để thuận tiện trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn số liệu được linh hoạt, hiệu quả và giúp cho công tác đào tạo, lập báo cáo nhanh và thuận tiện.

Với giải pháp Data warehouse hiện được xem như là một giải pháp hiệu quả cho các tổ chức dùng để tập trung dữ liệu hoạt động của mình cho mục đích phân tích và báo cáo. Triển khai giải pháp Data warehouse có thể mang lại cho cơ quan hay các tổ chức nói chung 1 số lợi ích quan trọng như: có được các báo cáo đầy đủ và chính xác về những thông tin tài chính quan trọng; có được nguồn dữ liệu hoạt động tập trung để sẵn sàng cho việc phân tích và ra quyết định; có nền tảng để phát triển các giải pháp báo cáo thông minh (business intelligence) qui mô toàn tổ chức.

Data warehouse hiện là 1 kỹ thuật khá tốt để tập trung hóa dữ liệu của cơ quan/ đơn vị phục vụ cho các mục đích phân tích dữ liệu và báo cáo. Việc xây dựng Data warehouse sẽ làm cho 1 số vấn đề bất cập sau được trở nên đơn giản hơn: Dữ liệu của TCTC đang tổ chức phân tán ở nhiều hệ thống khác nhau sẽ được quản lý  tập trung về một kho dữ liêu; Việc tìm kiếm, khai thác thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình tạo, lập báo cáo chuyên môn sẽ tốn ít thời gian hơn; Công tác tổ chức, quản trị thông tin được thuận tiện, linh hoạt,…

Như vậy, có thể hiểu data warehouse như là 1 kho dữ liệu tập trung gồm các dữ liệu ở đây là toàn bộ dữ liệu của các TCTC được dùng trong việc phân tích, dự báo và việc xây dựng các báo cáo phục vụ công tác chuyên môn. Việc xây dựng Data warehouse điển hình sẽ bao gồm: Chứa 1 số lượng lớn dữ liệu của toàn bộ các TCTC; Được tối ưu hóa cho các thao tác đọc trong các yêu cầu truy vấn dữ liệu. Điều này đối lập với các cơ sở dữ liệu trong các hệ thống xử lý tác vụ (OLTP) được thiết kế  để hỗ trợ cả các thao tác thêm, xóa, sửa dữ liệu luôn; Được nạp các dữ liệu mới hoặc dữ liệu được cập nhật 1 cách định kỳ;

Hiện nay, tại Ủy ban cũng đã và đang hình thành xây dựng kho dữ liệu tập trung dữ liệu của các TCTC, các dữ liệu kinh tế vĩ mô, các dữ liệu của các tổ chức phi tài chính, được tổ chức theo mô hình Data warehouse và được chuẩn hóa thành quy trình riêng cho từng nhóm lĩnh vực. Các dữ liệu thu thập từ các TCTC được tiếp nhận về Ủy ban, bộ phận thu thập xử lý thông tin sẽ cập nhật vào hệ thống, đối với phần số liệu bằng giấy phải tiến hành scan, nhận dạng tổ chức chuẩn hóa nguồn dữ liệu về một định dạng, tiếp đó sẽ tích hợp vào hệ thống dữ liệu chung, các dữ liệu báo cáo được số hóa và quản lý tập trung, các bộ phận nghiệp vụ chủ động khai thác và được quản lý tới từng trang in.

  1. Giải pháp tích hợp các bộ chỉ tiêu số liệu

Như đã trình bày ở trên, hiện tại Ủy ban đang tiếp nhận, thu thập, xử lý số liệu báo cáo định kỳ của các TCTC từ năm 2008. Để chủ động tổng hợp và xử lý báo cáo số liệu Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia (Trung tâm) đã nghiên cứu và xây dựng các bộ chỉ tiêu chuẩn để làm cơ sở tính toán và hợp nhất thông tin, phục vụ nhu cầu truy xuất trong nội bộ, độc lập với nguồn thông tin đầu vào.

Cùng với quá trình, định hướng xây dựng một kho dữ liệu tập trung như đã đề cập tại phần 1, Trung tâm đã nghiên cứu giải pháp và tự xây dựng phần mềm Hệ thống Quản lý thông tin giám sát (SIMS) năm 2012 nhằm đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm trước mắt trong việc tiếp nhận, quản lý một số lượng lớn về số liệu báo cáo, thực hiện xử lý, tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản; thực hiện và quản lý số hóa các báo cáo giấy để chủ động khai thác, in ấn phục vụ công tác nghiên cứu và giám sát thị trường tài chính. Phần mềm được đưa vào sử dụng từ 2010 đáp ứng nhu cầu trước mắt, với một số chức năng cụ thể như sau:

Với các chức năng cụ thể như: Quản trị và khai báo hệ thống:  Phục vụ việc thiết đặt các tham số làm việc cho các module của phần mềm; Quản lý danh mục: Mã biểu báo cáo, danh mục chỉ tiêu cơ sở các nhóm tổ chức tài chính, mã chỉ tiêu thống kê, mã loại hình thống kê theo nội dung quy định của Bộ ngành chủ quản; Quản lý Nguồn số liệu Báo cáo: Thu thập, chuẩn hoá số liệu báo cáo từ các nguồn của các tổ chức tài chính gửi về theo các lĩnh vực theo định kỳ tháng, quý, năm sau đó cập nhật vào CSDL tập trung; Khai thác, tổng hợp số liệu. Phục vụ các Ban nghiệp vụ khai thác dữ liệu của Bộ chỉ tiêu cơ sở được tổng hợp, tính toán từ số liệu cân đối tài khoản chi tiết của các TCTD định kỳ hàng tháng và khai thác toàn bộ chỉ tiêu các báo cáo thống kê của Bộ ngành chủ quản;

  1. Xu hướng ứng dụng giải pháp ứng dụng công nghệ báo cáo thông minh đa chiều

Như đã trình bầy ở các phần trên để có một hệ thống thông tin tốt, việc khai thác số liệu được linh hoạt, hiệu quả thì việc phải làm là công tác chuẩn hóa, phân dã thông tin, số liệu và phải được tổ chức thành một kho dữ liệu tập trung để từ đó có thể ứng dụng các giải pháp công nghệ chuyên nghiệp để xây dựng báo cáo, khai phá dữ liệu đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

              Nền tảng để xây dựng giải pháp: Một trong các công cụ được nghiên cứu và đưa vào sử dụng thử nghiệm đó là giải pháp BI:

Chất lượng và tính chính xác của dữ liệu: Hiệu quả của việc phân tích dữ liệu và báo cáo phụ thuộc vào tính sẵn sàng của dữ liệu như hoàn chỉnh, chính xác, nhất quán và không chứa dữ liệu trùng lấp hoặc các dữ liệu có thể làm tổn hại tới tính chính xác của các báo cáo và phân tích dữ liệu mà bộ phận tiếp nhận, nạp dữ liệu vào hệ thống chuyên trách tạo ra.

              Tính sẵn sàng của dữ liệu:. Việc tập trung sẵn sàng dữ liệu về DW giúp ích người sử dụng rất nhiều để họ dễ dàng có ngay được thông tin mà họ cần.

              Dữ liệu hoàn chỉnh và cập nhật: Để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và báo cáo, dữ liệu trong kho cần phải hoàn chỉnh và cập nhật. Hiện nay có rất nhiều công cụ như SQL Server Integration Services cung cấp khả năng rút trích, chuyển đổi và nạp vào kho (ETL) 1 cách toàn diện. Nó cho phép chúng ta đẩy dữ liệu vào kho và duy trì dữ liệu bằng cách dùng các kỹ thuật cập nhật định kỳ hoặc cập nhật tăng dần khi cần thiết. Hiệu suất truy vấn dữ liệu: Các câu truy vấn dữ liệu trong giải pháp BI thường có yêu cầu cao và cần khả năng xử lý mạnh mẽ.

Với cung cụ định hướng nêu trên cùng với sự trợ giúp đào tạo của Hãng Microsoft từ năm 2015 Trung tâm đã ứng dụng BI vào khai thác những mẫu biểu báo cáo thống kế theo thông tư 31 của các TCTD, qua đó giúp cho các Ban nghiệp vụ khai thác được những dữ liệu thông kê phức tạp (theo cấu trúc báo cáo của Thông tư 31), đồng thời cùng là cơ hội để xác định các nhu cầu cần khai thác thông tin.

 

Tóm lại, Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý thông tin giám sát tài chính Quốc gia Ủy ban đã áp dụng trong thời gian qua đã khẳng định sự quyết tâm, khắc phục khó khăn, ứng dụng sáng tạo CNTT vào hoạt động chuyên môn, từng bước định hình một hệ thống tin giám sát thị trường tài chính../.