English
13/012018
Hệ thống thông tin giám sát tài chính Quốc gia

Hệ thống Quản lý thông tin giám sát tài chính Quốc gia được hình thành và xây dựng từ năm 2008 với mục tiêu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các định chế tài chính Việt nam. Từ đó tính toán các chỉ tiêu giám sát, phục vụ hoạt động chuyên môn của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.

Mục tiêu

Mục tiêu xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu hoạt động chuyên môn của Ủy ban trong việc giám sát vĩ mô thị trường tài Việt nam. Trong đó xây dựng một kho dữ liệu độc lập về thông tin thị trường tài chính Việt nam. Trước mắt trong giai đoạn 2008-2013 thu thập đầy đủ thông tin cần thiết từ các định chế tài chính Việt nam.

Đối tượng thu thập thông tin

Với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong hoạt động giám sát vĩ mô thị trường tài chính Việt nam, từ năm 2008 đến nay có 320 định chế tài chính cung cấp định kỳ thông tin cho Ủy ban trên các lĩnh vực: Tổ chức tín dụng; Chứng khoán, Bảo hiểm, quản lý quỹ. Trong quá trình thu thập và xử lý thông tin, việc phối hợp chặt chẽ của các định chế tài chính đã đóng vài trò quan trọng hình thành nên kho dữ liệu thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Cấu trúc hệ thống

Hệ thông quản lý thông tin giám sát tài chính quốc gia bao gồm 5 modul chính:

– Hệ thống nhận xử lý và nhận sạng số liệu (SIMS – Advanced OCR)

– Quản lý báo cáo tài chính (SIMS – Statement Reports)

– Phân hệ xử lý số liệu thống kê (SIMS – Statistics)

– Phân hệ tính toán các chỉ số tài chính (SIMS – Financial Indicators).

– Phận hệ chia sẽ thông tin nội bộ, thông tin kinh tế vĩ mô (SIMS – Portal).