English
13/012018
Lộ trình xây dựng Hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính quốc gia

Để thực hiện việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia trong ngắn hạn cũng như dài hạn đã có những kế hoạch triển khai đồng bộ một số giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm đáp ứng việc tổng hợp thông tin thị trường tài chính.

Hiện nay Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia đã tự xây dựng phần mềm Hệ thống Quản lý thông tin giám sát (SIMS) nhằm đáp ứng việc tiếp nhận, quản lý một số lượng lớn về số liệu báo cáo, thực hiện xử lý, tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản phục vụ công tác nghiên cứu và giám sát thị trường tài chính. Bên cạnh đó, Trung tâm TTGSTCQG đã và đang hình thành xây dựng kho dữ liệu tập trung dữ liệu của các tổ chức tài chính, các dữ liệu kinh tế vĩ mô, các dữ liệu của các tổ chức phi tài chính, được tổ chức theo mô hình Data warehouse (DW) và được chuẩn hóa thành quy trình riêng cho từng nhóm lĩnh vực (Tổ chức tín dụng, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm). Data warehose (DW) như là một kho dữ liệu tập trung gồm toàn bộ dữ liệu của các tổ chức tài chính được dùng trong việc phân tích, dự báo và việc xây dựng các báo cáo phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính. Việc thực hiện giải pháp DW là nền tảng để xây dựng giải pháp công nghệ báo cáo thông minh đa chiều – Business Intelligence (BI). Giải pháp BI cho phép người sử dụng có thể hiểu biết về các dữ liệu lịch sử và dự báo các chỉ số tài chính, dễ dàng kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn, khai thác tri thức sẵn có theo nhiều góc nhìn khác nhau.