English
18/082023
Tổng quan thị trường giá cả 7 tháng đầu năm 2023

CPI tháng 7/2023 tăng 0,45% (khu vực thành thị tăng 0,34%; khu vực nông thôn tăng 0,58%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm bưu chính viễn thông giá giảm 0,12%.

Báo cáo chi tiết xem tại đây Tổng quan thị trường giá cả 7 tháng đầu năm 2023.GSO

Nguồn: GSO