English
30/102022
Tổng quan thị trường giá cả, hàng hóa 10 tháng đầu năm 2022

So với tháng trước, CPI tháng 10/2022 tăng 0,15% (khu vực thành thị tăng 0,24%; khu vực nông thôn tăng 0,04%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 02 nhóm hàng giảm giá.

Chi tiết xem tại đây Tổng quan thị trường giá cả hàng hóa 10 tháng đầu năm.

Nguồn: GSO