English

Giới thiệu

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (gọi tắt là Uỷ ban) được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008...

Quá trình hình thành và phát triển

Giai đoạn thành lập (2008-2009): Khi thành lập, Ủy ban mới có đồng chí Chủ tịch Ủy ban và một số cán bộ từ Văn phòng Chính phủ sang giúp việc. Đến tháng 6/2008, Ủy ban được bổ sung một đồng chí Phó Chủ tịch, sau đó, bắt đầu tiếp...

Tự hào 10 năm một chặng đường

Trên thế giới, trong những năm gần đây mô hình giám sát tài chính hợp nhất ngày càng phát triển. Số lượng các quốc gia áp dụng hệ thống giám sát tài chính hợp nhất tăng lên đáng kể trong những năm cuối thập kỉ 92 và đầu những năm...

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của Ủy ban đang được phát triển và kiện toàn theo mô hình của một cơ quan ngang bộ để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Chức năng nhiệm vụ

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ thực...