English

Quy định về cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.

Giám sát hợp nhất tập đoàn tài chính

Giải pháp áp dụng việc giám sát hợp nhất đối với an toàn hoạt động của các Tập đoàn tài chính tại Việt Nam

Ngân hàng trong vòng xoáy cuộc chiến thương mại

Đối với các ngân hàng tài trợ thương mại ở châu Á, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đến đúng vào thời điểm không thể tồi tệ hơn.