English
09/022021
Các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển khai thực hiện công văn số 40-CV/BTG ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương gửi công văn số 10096-CV/BTGTW ngày 10/01/2021 về việc gửi tài liệu tuyên truyền các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, các chi bộ phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên trong chi bộ với tài liệu tham khảo trong file kèm. Tài liệu tuyên truyền các đại hội Đảng CSVN.

BBT