English
10/032022
Chi bộ 5 sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 09/3/2022, Chi bộ 5, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã lựa chọn Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” để học tập và rèn luyện trong kỳ sinh hoạt tháng 3/2022.

Buổi sinh hoạt đã có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ. Nội dung tập trung vào 2 phần chính:

. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày, chi bộ đã tiến hành thảo luận sôi nổi và mạnh dạn đưa ra những kiến nghị, đề xuất.

– Đối với Đảng ủy Ủy ban: Đề nghị Đảng ủy Ủy ban thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và hướng dẫn chi bộ trong tổ chức, sinh hoạt cũng như định hướng cho Chi bộ các nội dung chuyên đề thảo luận gắn với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, thu hút được nhiều ý kiến tham gia của các đồng chí học viên.

– Đối với cấp ủy chi bộ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những cá nhân điển hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên.

– Đối với các đảng viên trong Chi bộ 5:

+ Mỗi đảng viên cần nhận thức việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

+ Thực hiện tốt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Trên đây là báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Chi bộ 5, Đảng bộ Ủy ban./.

BBT