English
02/112021
Công tác của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện công văn số 229-CV/ĐUUBGSTCQG v/v tuyên truyền hướng dẫn thực hiện Kết luận số 12-KL/TW về người Việt nam ở nước ngoài ngày 01/011/2021, Đảng ủy Ủy ban GSTCQG đề nghị các chi ủy các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW Người VN ở nước ngoài.

BBT