English
06/112018
Sức mạnh của tổ chức đảng trong quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban

Chi bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) được thành lập theo Quyết định số 257-QĐ/TVĐU ngày 24/9/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ gồm 09 đảng viên (là chi bộ trực thuộc), trong đó đồng chí Nguyễn Văn Khách là Bí thư chi bộ.

Đến tháng 04/2013, số lượng đảng viên của chi bộ đã tăng từ 09 đồng chí lên 40 đồng chí. Đó chính là tiền đề để Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 870-QĐ/ĐUK ngày 02/4/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Chủ tịch giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Tháng 7 năm 2015, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban khóa mới gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban ngày 10/7/2015 đã bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đến thời điểm tháng 8/2017, thành phần Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban có sự thay đổi: 02 đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành do chuyển công tác: (i) đồng chí Dương Quốc Anh, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban, chuyển công tác sang Ủy ban Kinh tế Quốc hội, (ii) đồng chí Vũ Viết Ngoạn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban được Thủ tướng Chính phủ điều động làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Sau đó, căn cứ đề xuất của Đảng ủy Ủy ban, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Quyết định số 983-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2017 chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Khách – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và Quyết định số 1019-QĐ/ĐUK ngày 03/10/2017 chuẩn y đồng chí Trương Văn Phước – Quyền Chủ tịch Ủy ban giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Hiện nay, Đảng bộ Ủy ban có 69 đảng viên, sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Ủy ban luôn quan tâm, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia cũng như triển khai các công việc đột xuất, phát sinh nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng. Cấp ủy và đảng viên trong đảng bộ luôn đoàn kết, chia sẻ và khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, phối hợp công tác theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được tăng cường, cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, rèn luyện và trau dồi tác phong công tác. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả giúp nâng cao nhận thức của chi ủy chi bộ và đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề  đối với chi bộ và đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung: Thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, nhiệm vụ được giao, các nguyên tắc của Đảng và Quy chế, Quy định về phẩm chất đạo đức, lối sống. Hàng năm, Đảng ủy Ủy ban luôn quan tâm xem xét, giới thiệu quần chúng ưu tú để làm nguồn kết nạp đảng góp phần tăng cường, cũng cố đội ngũ đảng viên và xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, vững mạnh.

Phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức đảng, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Với những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng và nhiều cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Ủy ban đã được Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ủy ban, Đảng bộ Ủy ban quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cấp trên giao và góp phần xây dựng Đảng bộ Ủy ban “trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới”.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO