English
21/062022
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam năm 2022

Triển khai thực hiện công văn 331-CV/ĐUUBGSTCQG ngày 16/6/2022 v/v Thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi ủy chi bộ trực thuộc triển khai Kế hoạch số 150-KH/BTGTW để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để cùng tham gia cuộc thi.

Nội dung Kế hoạch Cuộc thi Tổ quốc bên bờ biển năm 2022, các chi bộ, đảng viên có thể tham khảo tại Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối (www.dukcqtw.dcs.vn/Tailieu).

BBT