English
07/092021
“Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị), thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ký ban hành Chương trình hành động của các cấp công đoàn.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động là cơ sở để các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động tại cấp mình và chỉ đạo xây dựng văn bản thực hiện ở cấp dưới.

Tại Chương trình, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra chỉ tiêu hai nhóm chỉ tiêu gồm chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu theo giai đoạn. Theo đó, chỉ tiêu hàng năm gồm: Phấn đấu có 70% trở lên đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phấn đấu có 90% trở lên doanh nghiệp Nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 95% trở lên doanh nghiệp Nhà nước và 60% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu có 20% số đoàn viên trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp; 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi có hoàn cảnh khó khăn; 75% đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Phấn đấu có 65% Công đoàn các cấp đề xuất, tham gia với cơ quan chức năng và chuyên môn cùng cấp xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo chuyển đổi nghề; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn phối hợp, liên kết với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động; tuyên truyền, vận động 60% trở lên đoàn viên ở doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề.

Phấn đấu bình quân mỗi năm tăng thêm 650 nghìn đoàn viên công đoàn; phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Phấn đấu có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn của đơn vị; 100% các cấp công đoàn thực hiện công khai tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được kiểm tra, quyết toán tài chính đồng cấp.

Về chỉ tiêu theo giai đoạn, theo Chương trình thì đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên công đoàn; phấn đấu có 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phấn đấu có từ 70% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu có ít nhất 65% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia; phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn; 100% các đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức Công đoàn được đổi mới, sắp xếp hướng tới hoạt động hiệu quả.

Đến năm 2025, phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức Công đoàn; phấn đấu có 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu có ít nhất 68% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia; phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.

Đến năm 2030, phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam; phấn đấu có 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.

Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; phấn đấu 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu có ít nhất 99% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.

Chương trình hành động cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân.

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Về tổ chức thực hiện, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đảng đoàn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, thông tin tuyên truyền về Nghị quyết và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng văn bản phù hợp (chương trình, kế hoạch), tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động sát với thực tế tại ngành, địa phương.

Đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 tại địa phương, ngành; đề xuất với cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và nội dung liên quan đến công nhân, công đoàn theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận chuyên đề về xây dựng giai cấp công nhân…

 

BBT (theo nguồn congdoan.vn)