English
30/082022
Học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Trong 2 ngày 30-31/8/2022, Đảng ủy Ủy ban tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tham dự Hội nghị cùng khách mời từ Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các cơ quan trung ương.

Hội nghị đã nghe trực tiếp báo cáo viên là đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết.

Hội nghị đã tập trung vào các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trên cơ sở những nội dung đã được đồng chí Bí thư Đảng bộ truyền đạt, chiều 30/8/2022 và sáng 31/8/2022, các chi bộ thuộc Đảng bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hộigóp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

BBT