English
29/102018
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2018

Tham dự  hội nghị có Ban lãnh đạo Ủy ban, đại diện các tổ chức đoàn thể, toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Báo cáo viên là đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối). Đặc biệt Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối và Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong phần học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, các đảng viên đã được nghe đồng chí Vũ Đức Nam trình bày về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp“; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí báo cáo viên cũng dành thời gian trình bày về Luật An ninh mạng; tình hình trật tự, an ninh. Đồng chí đã đi sâu phân tích và giải thích rõ chủ trương ý nghĩa tích cực của Luật an ninh mạng đồng thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động thù địch về Luật anh ninh mạng và những chiêu bài lợi dụng tự do dân chủ và không gian mạng để chống phá Đảng, nhà nước và văn hóa dân tộc.

Trong phần triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Xuân Hùng, Đảng Ủy viên đã trình bày báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đâu năm,  Đảng bộ Ủy ban về cơ bản đã triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Chính quyền, đoàn thể chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Tăng cường nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Về chương trình công tác những tháng cuối năm, Đảng ủy Ủy ban sẽ nghiêm túc kiện toàn và củng cố hoạt động, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong đó có Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy  tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy Ủy ban sẽ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức đoàn thể động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô và công tác giám sát chung thị trường tài chính, nhận dạng và cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro hệ thống có thể xảy ra đối với nền kinh tế; đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách, ngăn chặn rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

Trong phát biểu khai mạc và bế mạc, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước, Bí thư Đảng Ủy Nguyễn Văn Khách đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Ủy khối trong đó có Ban thường vụ và Ủy ban Kiểm tra trung ương đối với công tác Đảng của Ủy ban. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các nghị quyết của hội nghị Trung ương lần 7, đồng chí yêu cầu các Đảng viên tham dự hội nghị phải học tập, nghiên cứu thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện trong công tác, học tập cũng như sinh hoạt để các nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Công tác Đảng trong những tháng đầu năm phải đóng vai trò chỉ đạo định hướng và phối hợp tốt với công tác chuyên môn để hoạt động của Ủy ban có sự chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng. Tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu suất làm việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu, đánh giá cán bộ định kỳ. Nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ. Tăng cường cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các phòng/ban, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng báo cáo chuyên môn xứng đáng là cơ quan tư vấn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, điều phối và giám sát chung thị trường tài chính.

Thanh Nga