English
31/122020
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân cả nước đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh chung đó, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã hết sức nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả đáng kể:

– Chuẩn bị báo cáo tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia về các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính trong các kỳ họp Chính phủ hằng tháng; kịp thời tổng hợp tình hình và xây dựng các báo cáo chuyên đề, đột xuất đánh giá diễn biến kinh tế thế giới, diễn biến dịch bệnh, chiến tranh thương mại,… có ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, sự ổn định của hệ thống tài chính trong nước.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề cương chi tiết và Dự thảo Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Tiểu ban Kinh tế – xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chủ trì.

– Tham mưu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính: Ủy ban thực hiện giám sát chung thị trường tài chính, giám sát hợp nhất các định chế tài chính.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách, chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính. Tham gia triển khai các Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017; Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

– Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB, IRISH AID, LUX-DEV, KOICA…) và các cơ quan trong hệ thống mạng lưới an toàn tài chính của các quốc gia.

– Tích cực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát tài chính quốc gia nhằm chủ động nguồn thông tin.

– Triển khai công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026, hoàn thiện các quy chế liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm, quy định tiêu chuẩn chức danh; trên cơ sở đó, từng bước kiện toàn nhằm ổn định bộ máy tổ chức và nhân sự các phòng/ban cũng như cấp lãnh đạo của Ủy ban.

-….

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, cụ thể:

– Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban lãnh đạo Ủy ban xây dựng và ban hành quy chế phối hợp công tác nhằm thống nhất sự chỉ đạo trong toàn Ủy ban, nhất là các phòng/ban chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác cán bộ.

– Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên trao đổi, nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức, người lao động trong Ủy ban; ban hành nghị quyết về công tác chính trị, quán triệt đến cấp ủy chi bộ nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để xem xét, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ.

Công tác xây dựng đảng cũng được quan tâm tăng cường tập trung vào các mục tiêu chính như:

(i) Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; (ii) Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; (iii) Công tác kiểm tra, giám sát; (iv) Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể…

Nhìn chung, Đảng ủy Ủy ban đã triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy định của Đảng ủy các cấp; luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban và Nghị quyết Đại hội lần thứ hai Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc xây dựng Chương trình công tác năm 2020, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai thực hiện; Luôn quan tâm và chỉ đạo toàn đảng bộ ổn định tổ chức, giữ vững tư tưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn có những hạn chế nhất định: Nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ chưa được đầu tư đổi mới mạnh mẽ nên một số cuộc sinh hoạt chưa thực sự sinh động, thiết thực gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ cải thiện chưa động đều.

Trong năm 2021, Hội nghị cũng đã vạch ra phương hướng cụ thể. Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đơn vị, Công đoàn và Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong năm 2021; triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các chỉ tiêu cụ thể:

-Hoàn thành đúng hạn và có chất lượng các báo cáo giám sát theo định kỳ quý/tháng/năm và đột xuất đảm bảo tham mưu hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về điều hành chính sách kinh tễ vĩ mô và điều phối, giám sát chung thị trường tài chính.

– Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm học hỏi và áp dụng các phương pháp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế trong giám sát thị trường tài chính và nền kinh tế.

– Tăng cường kỷ cương làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

– Phấn đấu năm 2021: Đảng bộ Ủy ban và Đảng ủy Ủy ban được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% đạt chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 100% chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của Đảng bộ, chi bộ; 100% đảng viên có Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Ủy ban cũng tiến hành trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng của Ủy ban kiểm tra trung ương cho đ/c Nguyễn Văn Khách, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Đảng bộ Ủy ban; Đảng ủy Ủy ban tặng Giấy khen “Chi bộ trong sạch vững mạnh” cho Chi bộ 3; trao tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban.

 

BBT