English
18/012022
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022

Hội nghị có sự tham dự của đại diện một số cơ quan Đảng như Ban Tổ chức trung ương, Ban Nội chính trung ương, Ủy ban kiểm tra trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Về phía Ủy ban , có Ban Lãnh đạo, đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Về kinh tế – xã hội: trong năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Trong nước, nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng, đáng chú ý là sự sụt giảm mạnh GDP trong quý III do hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình đốn và phải áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XIII Đảng ủy Khối; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Ủy ban xây dựng Chương trình công tác năm 2021 để triển khai thực hiện; chỉ đạo các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

– Về tham mưu, tư vấn về điều hành kinh tế vĩ mô: trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, biến động về kinh tế và thị trường tài chính thế giới, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Ủy ban đã chủ động nghiên cứu, theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề quan trọng đối với kinh tế – tài chính. Trong đó, tập trung phân tích, dự báo, đánh giá tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, nhằm phát hiện những yếu tố phát sinh bất thường và đề xuất các giải pháp xử lý.

– Về giám sát chung thị trường tài chính, giám sát hợp nhất tập đoàn tài chính: định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, Ủy ban xây dựng các Báo cáo giám sát thị trường tài chính và các báo cáo chuyên đề, trong đó tập trung phân tích, đánh giá, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính – ngân hàng và nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

– Về điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia, phối hợp với các Bộ, cơ quan thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách, chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính: Ủy ban tích cực tham gia ý kiến các đề án, báo cáo do Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo, góp phần nâng cao hiệu quả quá trình điều phối hoạt động giám sát.

– Về thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát tài chính quốc gia: Ủy ban đã xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường tài chính (FMSIS, đưa vào sử dụng từ năm 2017 và đang tiếp tục được hoàn thiện). Đến nay, Ủy ban thực hiện thu thập thông tin, báo cáo, dữ liệu từ 320 định chế tài chính với hơn 500 mẫu biểu các loại và hàng triệu chỉ tiêu định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm) trên cơ sở các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê và báo cáo tài chính do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, Ủy ban triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin.

– Ủy ban đã triển khai một số đề án như Đề án “Đánh giá hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng sau năm 2021”, Đề án “Giám sát hoạt động đầu tư núp bóng”; Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ tại Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Chiến lược phát triển thị trường tài chính giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

– Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát tài chính được duy trì và tăng cường hợp tác. Trong điều kiện đại dịch Covid-19, các hoạt động hợp tác trao đổi phần lớn được thực hiện trực tuyến với các tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB, LUX-DEV, KOICA…) và các cơ quan trong hệ thống mạng lưới an toàn tài chính của các quốc gia; đặc biệt, phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam”.

– Bên cạnh đó, Ủy ban thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy và nhân sự theo chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ; Ủy ban thực hiện tốt các mặt công tác như: xây dựng chính phủ điện tử; hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ; nâng cấp cải tạo trụ sở, điều kiện làm việc tại trụ sở cơ quan, tạo cơ sở vật chất tốt nhất cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đánh giá chung

– Đảng ủy Ủy ban đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy định của Đảng ủy các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Ủy ban để thực hiện; bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Khối và của Trung ương để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, linh hoạt trong các hình thức sinh hoạt đảng, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021.

– Đảng ủy Ủy ban đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ hai Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc xây dựng Chương trình công tác năm 2021, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua việc đảm bảo chất lượng các báo cáo định kỳ, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khác.

– Đảng ủy Ủy ban đã quan tâm và chỉ đạo toàn đảng bộ ổn định tổ chức, giữ vững tư tưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ; bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Khối và của Trung ương để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban.

Nguyên nhân đạt được

– Đảng ủy Ủy ban luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy Khối và các ban tham mưu của Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

– Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước.

– Đảng ủy Ủy ban triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; thường xuyên chỉ đạo các chi bộ bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng ủy Khối để triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể tại Đảng bộ Ủy ban.

– Đảng ủy Ủy ban thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Năm 2022, năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2021-2025, kinh tế nước ta được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn thách thức. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do sự xuất hiện của các biến chủng mới, quá trình phục hồi kinh tế thế giới còn nhiều bất định, áp lực nợ toàn cầu tăng, áp lực lạm phát ở các nước phát triển tăng, căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh chiến lược của các nước lớn là những rủi ro bên ngoài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế của Việt Nam.

Đảng bộ Ủy ban xác định rõ phương hướng và đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2022.

  1. Phương hướng

Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đơn vị, Công đoàn và Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị vững tin, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong năm 2022; triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ Ủy ban, đặc biệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  1. Các chỉ tiêu cụ thể

Triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

-Hoàn thành đúng hạn và có chất lượng các báo cáo giám sát theo định kỳ quý/tháng/năm và đột xuất đảm bảo tham mưu hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về điều hành chính sách kinh tế vĩ mô và điều phối, giám sát chung thị trường tài chính.

– Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

– Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm học hỏi và áp dụng các phương pháp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế trong giám sát thị trường tài chính và nền kinh tế.

– Tăng cường kỷ cương làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

– Phấn đấu năm 2022: Đảng bộ Ủy ban và Đảng ủy Ủy ban được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn… của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– 100% chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của Đảng bộ, chi bộ; 100% chi bộ và đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

– 100% đảng viên thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên của Ủy ban.

 

 

BBT