English
23/052023
Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Căn cứ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại văn bản số 83/HD-TLĐ ngày 06/4/2023 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) năm 2023.

Nội dung Hướng dẫn đầy đủ như sau: Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBCCVC, người lao động năm 2013.

CĐ Ủy ban