English
18/012023
Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư

Thực hiện Công văn số 392-CV/BTG ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi ủy chi bộ trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW.

Nội dung Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW cụ thể tại đây ENB_cong-van-392-cvpdf

TTĐU