English
18/122020
Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại công văn số 78-CV/ĐUUBGSTCQG ngày 16/12/2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 03/12/2020; Đảng ủy Khối cũng đã có “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam”.

Các chi bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền theo tài liệu hướng dẫn sau: Hướng dẫn tuyên truyền ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam.

BBT