English
30/062020
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp ngày 29-30/6/2020 tại trụ sở Ủy ban, số 109 Quán Thánh, Ba Đình, TP Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Nghị quyết này.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đảng bộ Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

I- Thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Ủy ban, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ; triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội Đại hội Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Việc giám sát chung thị trường tài chính và điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia đã được tăng cường, kịp thời đánh giá tình hình hoạt động của các định chế tài chính và hệ thống tổ chức tín dụng, đẩy mạnh hoạt động phân tích, đánh giá tác động kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính và thị trường tài chính đối với kinh tế vĩ mô nhằm cảnh báo những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn cho hệ thống tài chính và nền kinh tế; hoàn thiện hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia và từng bước kết nối điện tử trong hoạt động của cơ quan.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đã gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận được nâng cao, góp phần quan trọng ngăn ngừa suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số nhiệm vụ chính trị còn gặp nhiều khó khăn như đánh giá tình hình tài chính của các tập đoàn tài chính, cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giám sát thị trường tài chính còn chưa kịp thời và đầy đủ, chất lượng báo cáo giám sát đôi lúc chưa đảm bảo yêu cầu.

Công tác chính trị tư tưởng có lúc còn chưa kịp thời, nhất là việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng đối với một số cán bộ, đảng viên có tâm tư. Trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại đấu tranh; vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên kiến nghị, khiếu nại kéo dài trong nhiệm kỳ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ chưa được đổi mới mạnh mẽ và gắn kết với nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

Nguyên nhân là do trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Ủy ban có nhiều sự thay đổi về lãnh đạo cao cấp, người đứng đầu, đã ảnh hưởng tới sự chỉ đạo điều hành hoạt động của Ủy ban, trong đó có công tác chuyên môn. Địa vị pháp lý của Ủy ban chưa hoàn thiện nên phần nào động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Ủy ban. Các cấp ủy đảng đều là cán bộ kiêm nhiệm thiếu kinh nghiệm công tác đảng, vẫn có tình trạng đồng chí trong cấp ủy còn chưa chủ động, chuyên tâm, dành thời gian cho công tác đảng, nên hiệu quả hoạt động của cấp ủy vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 có thể rút ra một số bài học chủ yếu đó là phải thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ công tác Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các chủ trương đường lối, nghị quyết của Trung ương; đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

II- Thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung chủ yếu:

  1. Mục tiêu tổng quát

Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung nâng cao chất lượng giám sát thị trường tài chính và các định chế tài chính, đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả; đánh giá tác động kinh tế vĩ mô đối với thị trường tài chính; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính để phục vụ tốt công tác giám sát từ xa, độc lập khách quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ và hiệu quả hoạt động của bộ máy Ủy ban.

2- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1- Một số nhiệm vụ chủ yếu

– Hoàn thiện nền tài chính quốc gia, đảm bảo hoạt động bền vững, an toàn và an ninh tài chính quốc gia, góp phần ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô.

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm.

– Giám sát chặt chẽ các tổ chức tham gia thị trường, đảm bảo tính thanh khoản và an toàn hệ thống.

– Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế.

– Tăng cường hiệu quả giám sát thị trường tài chính quốc gia thông qua việc hoàn thiện mô hình và công cụ giám sát an toàn thận trọng vĩ mô và vi mô, có khả năng phân tích, cảnh báo mức độ rủi ro của thị trường tài chính.

2.2- Giải pháp

Thứ nhất, tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ hai, thực hiện giám sát chung thị trường tài chính một cách độc lập, khách quan; phân tích, đánh giá diễn biến, xu hướng phát triển của thị trường tài chính; nhận diện, cảnh báo, đánh giá rủi tiềm ẩn đối với các định chế tài chính, rủi ro chéo giữa các lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm…

Thứ ba, phân tích, đánh giá hoạt động của các tập đoàn tài chính, trên cơ sở đó đã cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra, những tác động của rủi ro đến an toàn hệ thống và tham gia, đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành chức năng về cơ chế quản lý giám sát hoạt động của các tập đoàn tài chính.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu độc lập, đồng bộ về thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban lãnh đạo, các chi ủy với lãnh đạo các đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Đồng thời, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, phát huy năng lực công tác, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

3- Công tác xây dựng Đảng

3.1- Nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

– 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của XIII của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

– 100% chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của Đảng bộ, chi bộ.

– 100% đảng viên thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Ủy ban.

– 100% các chi bộ xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy với tổ chức đoàn thể, tập thể lãnh đạo đơn vị; Quy chế làm việc giữa Đảng ủy Ủy ban, Ban thường vụ Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể, tập thể lãnh đạo Ủy ban.

– Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Hằng năm 100% các chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 20% đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

– 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

– Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về đảng cho 15-20 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 10-15 đảng viên; 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ; Cử đi đào tạo trình độ lý luận cao cấp từ 8-10 đảng viên, trình độ trung cấp 10-15 đảng viên.

3.2- Giải pháp

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng gắn liến với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, tâm huyết với công việc và có chính sách để thu hút, bố trí những vào vị trí quan trọng. Đồng thời tiến hành củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, đặt biệt quan tâm và nâng cao chất lượng cấp ủy các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

– Đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối.

– Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt.

– Thực nghiêm túc và có hiệu các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đoàn thể và lãnh đạo đơn vị.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên đã được quy hoạch, bổ nhiệm; Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong Đảng bộ, nhất là cán bộ, đảng viên đứng đầu cấp ủy và đơn vị.

– Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng.

III- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 -2025 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nhiệm kỳ tới.

IV- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh hai Báo cáo trên.

V- Thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí; kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

VI- Đại hội giao Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

BBTW