English
29/102018
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ Ủy ban năm 2018 và Công văn số 832-CV/ĐUK ngày 06/6/2018 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Đảng ủy Ủy ban) báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ như sau:

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban, Đảng uỷ và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện trên một số lĩnh vực công tác chủ yếu sau đây:

I- KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Ủy ban có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Ủy ban.

Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị, Ban Lãnh đạo Ủy ban trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề xuất nhiều giải pháp quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); nội dung và chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, đảng viên luôn vững vàng lập trường, tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, góp phần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, cơ quan.

II CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), Đảng ủy Ủy ban triển khai xây dựng Chương trình hành động và chỉ đạo các chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng ủy khối các cơ quan TW và Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kết hợp với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ nhất của Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

– Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các kỳ họp hàng tháng: Ủy ban đã xây dựng các báo cáo dự báo về kinh tế vĩ mô hàng tháng, quý; Tham gia các cuộc họp và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia; đồng thời, tham gia các ý kiến với các bộ, ngành về điều hành các chính sách tài chính, tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô.

– Xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung tham gia họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia định kỳ hàng quý.

– Tham mưu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính: Ủy ban xây dựng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo giám sát tập đoàn tài chính quý/6 tháng/năm và các báo cáo chuyên đề đột xuất để phân tích, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp khắc phục rủi ro có thể xảy ra đối với thị trường tài chính.

–  Tham mưu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về cơ sở pháp lý và đề xuất giám sát các tập đoàn tài chính.

– Ủy ban tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB, IRISH AID, LUX-DEV…), Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống mạng lưới an toàn tài chính của các quốc gia; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về lĩnh vực kinh tế và giám sát thị trường tài chính. Qua đó, Ủy ban đã tổng hợp được nhiều thông tin từ các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế về kinh tế và tài chính để tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các chính sách kinh tế vĩ mô.

– Tiếp tục triển khai dự án hệ thống thông tin thị trường tài chính, xây dựng hệ thống thông tin số liệu cho Ủy ban (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), hoàn thiện cơ sở số liệu theo chỉ tiêu quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhằm củng cố kho dữ liệu của Ủy ban, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá và dự báo tình hình thị trường tài chính và tác động qua lại giữa thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

– Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Ủy ban đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt, cũng như chuẩn bị nhân lực để xây dựng phát triển Ủy ban lâu dài, đáp ứng yêu cầu giám sát hệ thống tài chính Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu giám sát về lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm.

– Tiếp tục triển khai, hoàn thiện dự án cải tạo trụ sở làm việc tại 109 Quán Thánh, Ba Đình, TP Hà Nội, tạo cơ sở vật chất tốt nhất cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.

III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Công tác chính trị, tư tưởng

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 21/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Kế hoạch số 173-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 11/12/2017) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Chương trình số 14-Ctr/ĐUUBGSTCQG ngày 30/01/2018).

Đảng ủy Ủy ban tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: (i) Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; (iii) Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và (iv) Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, một số kết quả cụ thể như sau:

– Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ủy ban về chủ trương của Đảng trong tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của người lao động. Sắp xếp lại lao động gắn với tinh giảm lao động quản lý, phục vụ, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức.

– Từ nay đến năm 2020, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Đảng ủy Ủy ban ban hành ngày 29/3/2016.

– Đảng ủy phối hợp với Ban lãnh đạo Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn làm việc với các bộ, ngành chức năng sửa đổi các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban theo hướng tinh gọn, phát huy nguồn nhân lực hiện có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; Đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động có kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống nhất là đối với thế hệ trẻ trong Ủy ban.

– Nâng cao chất lượng công tác quản lý sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng (Kế hoạch số 15-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 09/2/2017).

Tiếp đó, thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, căn cứ Chương trình hành động số 08-Ctr/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng (Chương trình số 14-CTr/ĐUUBGSTCQG ngày 09 tháng 02 năm 2017) để triển khai trong toàn đảng bộ, đồng thời, hướng dẫn các chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết số 05-NĐ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số kết quả đạt được như sau:

– Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, vận dụng đầy đủ, phù hợp, linh hoạt vào nhiệm vụ từng cá nhân, đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt tạo nên bước chuyển biến lớn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Đảng ủy Ủy ban đã thường xuyên và dưới nhiều hình thức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thông qua sinh hoạt chi bộ, nói chuyện chuyên đề, đi thực tế tại các khu di tích lịch sử hoặc qua các buổi giao ban, họp triển khai nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan đơn vị. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được tăng cường, tinh thần đoàn kết trong nội bộ được duy trì và giữ vững.

– Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Ủy ban đã yêu cầu các chi bộ thường xuyên báo cáo tình hình biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đảm bảo ngăn chặn kịp thời các vấn đề phát sinh.

1.3. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của các nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan TW (Đảng ủy Khối) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWvà Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW nêu trên, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy Khối về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kế hoạch số 28-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 22/02/2018).

Một số kết quả đạt được:

– Công tác triển khai việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy Khối.

– Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Ủy ban đã gương mẫu, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, nêu gương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết đoán, khoa học, sáng tạo, biết trọng dụng cán bộ có năng lực; dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quan liêu, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng thi hành công vụ

– 100% đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, là căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

1.4. Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống; tuyên truyền về 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2018) và việc triển khai thực hiện các kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống.

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946 – 11/6/2018); Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 29/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) về thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946 – 11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948 – 07/11/2018) và Công văn số 363-CV/BTG ngày 23/4/2018của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thi đua chào mừng kỷ niệm 70 nămNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946-11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018) (Kế hoạch số 100-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 06/6/2018); đồng thời, quán triệt, chỉ đạo triển khai tới toàn cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ.

Một số kết quả đạt được như sau:

– Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

– Việc phát động, triển khai thi đua gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển của đảng bộ Khối; phát huy tuyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

1.5. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm đúng mức. Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối trong việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phát triển đảng.

– Kết quả đào tạo, bồi dưỡng: trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Ủy ban đã cử đào tạo lý luận chính trị cho 10 đảng viên mới, cao cấp lý luận chính trị cho 02 cán bộ, đảng viên.

 1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tổ chức và bộ máy

– 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tổ chức và bộ máy

– Đảng ủy phối hợp với Ban Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban giai đoạn 2015 – 2021.

– Tăng cường, chú trọng việc hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ quan nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đảng bộ.

2.2. Đánh giá công tác phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo phân cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 thuộc thẩm quyền.

– Đảng ủy Ủy ban tiến hành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định về thẩm quyền, cụ thể:

(i) Phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2015-2020, danh sách gồm 10 đồng chí (Quyết định số 59-QĐ/ĐUUBGSTCQG ngày 30/3/2018);

(ii) Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025, danh sách gồm 13 đồng chí (Quyết định số 60-QĐ/ĐUUBGSTCQG ngày 30/3/2018).

(Đảng ủy Ủy ban đã báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Báo cáo số 64-BC/UBGSTCQG ngày 09/4/2018)

– Đảng ủy Ủy ban tiến hành các bước theo quy định về quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đã được phê duyệt (Quyết định số 1338-QĐ/ĐUK và 1339-QĐ/ĐUK ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối về việc thực hiện đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, kết quả cụ thể như sau:

+ Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017: 02 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”, 01 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, 02 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ Xếp loại chất lượng đảng viên năm 2017:

– 09 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

– 52 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

– 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”;

– 01 đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Công tác khen thưởng: Đảng ủy Ủy ban tặng Giấy khen cho 09 đảng viên đạt Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 01 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017;

2.3. Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác tổ chức cán bộ: Đảng bộ Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Ủy ban nắm vững tình hình cán bộ thuộc phạm vi mình quản lý; có ý kiến nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động và bổ nhiệm cán bộ; nhận xét, đánh giá và có ý kiến với Đảng ủy cấp trên về những cán bộ thuộc quyền quản lý của Đảng ủy cấp trên.

– Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên: Đảng ủy Ủy ban đã chỉ đạo cấp ủy các chi ủy chi bộ phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Ủy ban để thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Trong 06 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Ủy ban đã kết nạp được 06 đảng viên mới; xét, đề nghị Đảng ủy Khối công nhận 01 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ Ủy ban: 04 đồng chí; phát thẻ Đảng viên cho Đảng viên mới được công nhận chính thức (03 đồng chí); cử quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng: 01 quần chúng.

– Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ủy ban xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ thực hiện, trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyên môn, nhiệm vụ được giao và công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các chi bộ đưa việc giao nhiệm vụ cho từng đảng viên vào nội dung sinh hoạt hàng tháng.

– Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày ngày 23/6/2016 của Đảng ủy Khối về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Ủy ban đã phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai xem xét vấn đề lịch sử chính trị của đối tượng kết nạp Đảng tại Đảng bộ và thực hiện các nhiệm vụ về công tác đảng viên theo quy định.

 1. 3. Công tác kiểm tra, giám sát

– Đảng ủy Ủy ban quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối.

– Đảng ủy Ủy ban xây dựng và thực hiện Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ủy ban xây dựng và thực hiện Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban đã tiến hành giám sát 01 chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã yêu cầu Chi bộ phát huy ưu điểm đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, để chi bộ thực sự trở thành tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, đảng viên nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.

– Đảng ủy Ủy ban, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban thực hiện tốt các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát.

– Đảng ủy Ủy ban tiếp nhận và giải quyết, phối hợp với Đảng ủy cấp trên giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến 01 đảng viên bị xử lý kỷ luật, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật đảng viên theo thầm quyền của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

 1. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

– Đảng ủy Ủy ban quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; về xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; Kết luận, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, một số kết quả như sau:

(i) Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Ủy ban trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, của lãnh đạo Ủy ban và đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận.

(ii) Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã lồng ghép kiểm tra, giám sát công tác dân vận vào chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm để tổ chức thực hiện. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện mô hình dân vận, việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

– Chỉ đạo tổ chức, tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đảng ủy đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo để báo cáo Đảng ủy Khối theo quy định.

– Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong triển khai, tổ chức hoạt động trên nhiều phương diện công tác, phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban; quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020”, phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, tham gia Ban chấp hành Đoàn thanh niên để chỉ đạo các hoạt động đoàn; quan tâm lực lượng thanh niên, nhất là công tác phát triển đảng và công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa trong thanh niên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Ưu điểm

          Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Ủy ban đã đạt được kết quả như sau: Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua việc tăng tần suất các báo cáo định kỳ và nâng cao chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua đó nâng cao vị thế của Ủy ban. Đồng thời, Ủy ban cũng tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ cũng như tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Đạt được kết quả trên là do:

– Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước.

– Đảng ủy Ủy ban triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Đảng ủy Ủy ban thường xuyên chỉ đạo các chi bộ bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng ủy Khối để triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể tại Đảng bộ Ủy ban; phát huy sáng kiến, vận dụng cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với đặc thù về vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

– Đảng ủy Ủy ban thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

 1. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn có những hạn chế như sau:

– Chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc cần phải được nâng cao hơn nữa, nội dung sinh hoạt cần phong phú và thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, cần duy trì và thường xuyên thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tháng trước.

– Một số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu và gắn kết với hoạt động chuyên môn.

 1. Nguyên nhân của hạn chế

Đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy chi bộ chưa được nâng cao nghiệp vụ về công tác Đảng.

                                             

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì được đà phục hồi. Dù vậy, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 vẫn có những rủi ro như: căng thẳng địa chính trị ở một số quốc gia; chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở nhiều nước làm leo thang căng thẳng thương mại; FED dần thắt chặt chính sách tiền tệ; nợ công toàn cầu đang ở mức kỷ lục, tương đương 225% GDP toàn cầu.

Trong nước, toàn bộ hệ thống chính trị quyết tâm triển khai nghị quyết, văn kiện của Đại hội Đảng khóa XII. Thực hiện phương châm hành động năm 2018 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Ủy ban cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 – 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Đảng ủy Ủy ban, Ban Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2018. Triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1.Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô và công tác giám sát chung thị trường tài chính, nhận dạng và cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro hệ thống có thể xảy ra đối với nền kinh tế; đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách, ngăn chặn rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

 1. Tiếp tục thực hiện các báo cáo giám sát theo định kỳ quý/tháng/năm và đột xuất, nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo tham mưu hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
 2. Cải tiến, tăng cường cơ sở dữ liệu thông tin thông tin giám sát, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia đảm bảo cung cấp thông tin chất lượng, kịp thời để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế vĩ mô và giám sát thị trường tài chính.
 3. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính phù hợp với những quy định mới và đổi mới phương pháp đánh giá, nhận diện và đo lường rủi ro; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm, các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tổ chức tín dụng theo phương pháp giám sát trên cơ sở rủi ro.
 4. Phối hợp với các bộ/ngành liên quan sửa đổi, bổ sung các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban…; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
 5. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ động, tích cực học hỏi và áp dụng các phương pháp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế trong giám sát thị trường tài chính, các tập đoàn tài chính và nền kinh tế.
 6. Tăng cường kỷ cương làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu, đánh giá cán bộ định kỳ để tăng cường kỷ cương và chất lượng báo cáo chuyên môn; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 1. Công tác chính trị tư tưởng

          – Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

          – Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

          – Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện; các chi bộ đưa nội dung học tập Bác Hồ vào sinh hoạt hàng tháng; tổng kết, đánh giá, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

– Tiếp tục hưởng ứng, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) và việc triển khai thực hiện các kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và tổ chức đối thoại, chất vấn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đảng bộ.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

 1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

– Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 .

– Đảng ủy Ủy ban phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban để chủ động nắm chắc tình hình cán bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nhận xét, đánh giá công tâm, khách quan, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công tác cán bộ; tham gia ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; tham gia ý kiến về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trong cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu công tác được giao.

– Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, triển khai có hiệu quả hơn nữa theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng cấp ủy chi bộ bằng cách lựa chọn những đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn tham gia cấp ủy chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đảm bảo nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, có kiểm điểm nhiệm vụ phân công cho từng đảng viên, phân công nhiệm vụ kỳ tới tại mỗi cuộc họp chi bộ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ được phân công với xếp loại đảng viên cuối năm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong sinh hoạt chi bộ.

– Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Đảng ủy Khối về cải cách hành chính để triển khai phù hợp tại Đảng bộ Ủy ban; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế số 500/KH-UBGSTCQG ngày 28/12/2016 của Ủy ban.

          – Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cụ thể: nâng cao nhận thức của cấp ủy chi bộ về công tác kết nạp đảng viên; xây dựng và tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc về quy trình, thủ tục và nguyên tắc kết nạp Đảng theo quy định; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác kết nạp đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên để kịp thời xử lý, điều chỉnh cho phù hợp.

          – Quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 theo đúng quy định.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng    

          – Thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra năm 2018. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, gắn với việc uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, chấn chỉnh các biểu hiện sai phạm; cử các đảng viên tham dự các khóa đào tạo về công tác kiểm tra, giám sát.

          – Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy chế và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

          – Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cấp trên trong việc xử lý các kiến nghị, khiếu nại của đảng viên.

 1. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

          – Tiếp tục chỉ đạo, tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”.

– Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động.

          – Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn  và Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong xây dựng văn hóa công sở.

          III- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị    

          – Đảng ủy Ủy ban kiến nghị Đảng ủy Khối xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại về xử lý kỷ luật Đảng viên.

– Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ thuộc đảng bộ Ủy ban.

          Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

Đảng ủy Khối các cơ quan TW (để b/c);

Q. Chủ tịch Ủy ban;

– Các Phó Chủ tịch Ủy ban;

– Các Chi bộ trực thuộc;

Lưu VT, ĐU (TCCB&ĐT).

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Phước