English
29/102018
Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

  1. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG

Công đoàn cơ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Công đoàn cơ sở Ủy ban) gồm 05 Công đoàn bộ phận trực thuộc được cơ cấu theo cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) phù hợp với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, Đảng ủy Ủy ban. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số đoàn viên công đoàn là 96 đoàn viên.

Trong đó, số Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Ủy ban gồm: 07 người. Số Ủy viên Ủy ban kiểm tra: 03 người.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Ủy ban, các cấp ủy đảngtrong tất cả các hoạt động và phong trào thi đua. Công đoàn cơ sở Ủy ban luôn thực hiện tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; tuyên truyền và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tham gia nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo dựng tình đoàn kết và góp phần động viên cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban yên tâm công tác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặc dù Ủy ban còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, không gian làm việc, nhưng Công đoàn cơ sở Ủy ban luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công đoàn, luôn là công đoàn cơ sở vững mạnh xuấtsắc, nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành trong nhiều năm qua.

  1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
  2. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

Công đoàn cơ sở Ủy banluôn động viên toàn thể đoàn viên công đoàn nghiên cứu tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động của Ủy ban; đặc biệt làcông tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở Ủy ban đã cố gắng duy trì, thực hiện tốt hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện thu nhập cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn Ủy ban, đặc biệt là các ngày lễ, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ động viên đối với các đoàn viên bị ốm đau hoặc người thân bị ốm đau và các hoạt động hiếu, hỷ khác.

Đoàn viên công đoàn Ủy ban luôn tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Công đoàn cơ sở Ủy ban phát động và các hoạt động nhân đạo, hoạt động từ thiện.Hoạt động kiểm tra của Công đoàn cơ sở Ủy ban được thực hiện định kỳ, có kế hoạch và chương trình hành độngcụ thể nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác các văn bản do Công đoàn Viên chứcViệt Nam hướng dẫn. Đến nay, Công đoàn cơ sở Ủy ban không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của đoàn viên công đoàn.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho CBCCVCLĐ do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động cũng luôn được Công đoàn cơ sở Ủy ban quan tâm tổ chức và triển khai đồng bộ xuống các công đoàn bộ phận trực thuộc. Các đoàn viên công đoàn đã tham gia sôi nổi, đóng góp tích cực vào các hoạt động, phong trào chung của Ủy ban, phát huy khí thế hăng say làm việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Đặc biệt trong các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban.

Thực hiện quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban đã phối hợp với Chính quyền  tổ chức Hội nghị Cán bộ – Công chức trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ và hiệu quả với quyết tâm xây dựng Ủy ban trong sạch, vững mạnh. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nghe ý kiến trao đổi, tiếp thu, trả lời của Lãnh đạo Ủy ban. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Báo cáo về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ; Công khai tài chính; Báo cáo kết quả giám sát phản biện xã hội của Đoàn giám sát. Tại Hội nghị Cán bộ – Công chức năm 2017, cán bộ công chức Ủy ban đã khẳng định quyết tâm xây dựng Ủy ban trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2018 cũng như những định hướng lớn của Ủy ban trong thời gian tới. Với tinh thần đó, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời hội nghị cũng đã tiến hành Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm.

  1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công đoàn cơ sở Ủy ban luôn quan tâm, thường xuyên thông báo, phổ biến, quán triệt cho đoàn viên những đường lối,chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn của Ủy ban được quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnhviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công đoàn cơ sở Ủy ban đã chủ động, tích cực phát động, tuyên truyền giáo dục tới toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức công đoàn; đồng thời đã xây dựng các kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các phong trào theo đúng nội dung hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Công đoàn cơ sở Ủy ban thường xuyên động viên, khích lệ cổ vũtới các công đoàn viên không ngừng thi đua lập thành tích nhằm thực hiện tốt các cuộc vận độngvàphong trào thi đua yêu nước; chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể thực hiện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học tới toàn thể đoàn viên.Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Ủy ban còn chú trọng công tác vận động đoàn viên tham gia cải cách thủ tục hành chính,đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban luôn đổi mới, sáng tạo, tổ chức triển khai nhanh chóng, đầy đủ các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, triển khai các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo, nhiệt huyết, quyết tâm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

  1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn cơ sở Ủy ban luôn chủ động bám sát các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, chính quyền và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng văn bản, kế hoạch, chương trình hành động. Hình thức thi đua được lồng ghép vào các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Một số phong trào thi đua điển hình đã được Công đoàn cơ sở Ủy ban chỉ đạo triển khai là: “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; “Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; Cuộc vận động “Xây dựng người CBCC trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu” gắn với các tiêu chuẩn thi đua của các công đoàn bộ phận.

Ban chấp hành công đoàn Ủy ban cùng toàn thể đoàn viên công đoàn không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các đoàn viên cũng luôn chủ động, tích cực trong công tác chuyên môn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đến nay, về cơ bản 100% cán bộ đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, hoạt động công đoàn của Ủy ban còn gặp rất nhiều khó khăn như: kinh nghiệm xây dựng và duy trì các phong trào còn nhiều hạn chế, đội ngũ đoàn viên không đồng đều về nhiều mặt và liên tục biến động, kinh phí hoạt động công đoàn còn nhiều hạn chế. Tuy gặp phải những khó khăn như thế, song toàn thể đoàn viên công đoàn đã vượt qua khó khăn, tự đóng góp kinh phí, tham gia nhiệt tình, đầy đủ các phong trào.

  1. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng

Công tác phát triển đoàn viên được thực hiện đúng với quy định và nguyện vọng của người lao động mong muốn được gia nhập tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Ủy ban, các công đoàn bộ phận trực thuộc đã nỗ lực hoạt động, giành nhiều thời gian hơn cho công tác công đoàn so với trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuy có những biến động về số lượng công đoàn viên (số đoàn viên chuyển công tác ra khỏi cơ quan là 05 người, số đoàn viên được tiếp nhận mới là 03 người), nhưng công tác phát triển đoàn viên vẫn luôn được quan tâm, tổ chức công đoàn luôn được củng cố vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cũng được Công đoàn cơ sở Ủy ban quan tâm, cụ thể là trong 6 tháng đầu năm 2018, có 06 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Công sản Việt Nam.

Ngoài ra, các chương trình bồi dưỡng tấp huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức luôn được sự quan tâm, tham gia đầy đủ và có ý thức bởi các đoàn viên công đoàn Ủy ban. Các đoàn viên công đoàn Ủy ban chấp hành nghiêm chỉnh nội quy học tập với mong muốn nâng cao trình độ hiểu biết, phát huy tinh thần sáng tạo và nỗ lực hơn trong các hoạt động công đoàn và công tác chuyên môn.

  1. Hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ

Công đoàn cơ sở Ủy ban đã làm tốt các hoạt động kỷ niệm như: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, quan tâm đến công tác thanh thiếu niên: Khuyến khích, khen thưởng con CBCCVCLĐ học giỏi, tặng quà , tổ chức các hoạt động cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày rằm Trung thu,…

Cùng với Cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo Ủy ban, Công đoàn cơ sở Ủy ban, Ban Nữ công đã quan tâm chăm lo cho các chị em đoàn viên công đoàn trong cơ quan, tạo điều kiện bình đẳng cho chị em trong mọi lĩnh vực, có điều kiện học tập, làm việc, được bố trí công tác, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao; thực hiện tốt cuộc vận động nữ CBCCVCLĐ của Ủy ban thực hiện phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, do khó khăn về nguồn kinh phí nên hoạt động nữ công cũng còn  mặt hạn chế như chưa xây dựng và thực hiện công tác nữ công đều trong năm, mà thường tập trung vào các ngày lễ lớn là 8/3, 20/10, 1/6, Tết Trung thu,..

  1. Các công tác khác

Tình hình quản lý tài chính công đoàn được thực hiện theo đúng quy định. Trích nộp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên đúng, đủ, kịp thời. Công tác tài chính được thực hiện theo đúng nguyên tắc, sổ sách rõ ràng, chứng từ thu-chi đầy đủ, đúng quy định. 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Ủy ban thực hiện nộp công đoàn phí đầy đủ, đúng thời hạn.

Công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động tài chính công đoàn được thực hiện nghiêm túc đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, công tác thông tin báo cáo với Công đoàn Viên chức Việt Nam được duy trì đều đặn, cập nhật thường xuyên, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Tổ chức hoàn thiện các quy chế trong nội bộ phù hợp với những thay đổi, bổ sung văn bản mới như quy chế tài chính, quy chế thi đua khen thưởng, một số quy chế hoạt động của các Ban chuyên môn của Công đoàn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ỦY BAN

Ý thức sâu sắc được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban đã họp bàn giải pháp và tập trung chỉ đạo thực hiện theo những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Viên chức Việt Nam, phát động thi đua có ý nghĩa chính trị nhằm mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác trong năm 2018.

Thứ hai, tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Thứ ba, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn.

Thứ tư, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong CBCCVCLĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Thứ sáu, làm tốt công tác kiểm tra, xây dựng chương trình kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Thứ bảy, Tổ chức tập huấn công tác công đoàn chocác công đoàn bộ phận.

Thứ tám, Làm tốt công tác tư tưởng đối với đoàn viên công đoàn trong bối cảnh Ủy ban đang từng bước điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, tính giảm biên chế…

Nơi nhận:– Công đoàn Viên chức Việt Nam;

– Khối trưởng Khối thi đua số VII;

– Lưu: VTCĐ, BCH.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Văn Hóa