English
16/092021
Triển khai công tác tuyên truyền tháng 9.2021

Thực hiện Công văn số 149-CV/BTG ngày 31/8/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có công văn số 206-CV/ĐUUBGSTCQG đề nghị các chi bộ trực thuộc phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên một số tài liệu tuyên truyền. Cụ thể:

  • Hướng dẫn số 21-HD/BTGTƯ ngày 11/8/2021 về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
  • Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người VIệt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
  • Công văn số 1194-CV/BTGTƯ ngày 16/8/2021 về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

BBT