English
24/082021
Triển khai công tác tuyên truyền

Các văn bản phục vụ tuyên truyền gồm:

  1. Tài liệu phục vụ hội nghị chuyên đề quý 2/2021.
  2. Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.
  3. Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW về “Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước bền vững”.

Tài liệu có thể download từ địa chỉ http://dukcqtw.dcs.vn/Tailieu.

BBT