English
22/042021
Triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử

Triển khai thực hiện Công văn số 134-CV/ĐUUBGSTCQG ngày 19/4/2021 của Đảng ủy UBGSTCQG v/v triển khai Công văn số 88-CV/BTGĐUK ngày 15/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, các chi bộ triển khai tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn số 05-HD/BTGTW hoặc xem tại đây.Triển khai văn hóa văn nghệ.Bầu cử