English
06/072022
Triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Công văn số 288-CV-BTG ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về việc Triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi bộ trực thuộc: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Quý III/2022 theo tinh thần bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bài phát biểu của Đc Võ Văn Thưởng) và Triển khai sinh hoạt chuyên đề nói trên gắn với thực hiện nghiêm đợt sinh hoạt chính trị theo yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

BBT