English
24/072020
Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV”. Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đề nghị các Đảng ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về kết quả kỳ họp này.

Thực hiện chỉ đạo của Đ/c Bí thư Đảng ủy, Ban Biên tập đăng tải Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hóa khóa XIV  để các chi bộ triển khai công tác tuyên truyền.

BBTW