English
30/112020
Tuyên truyền Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ănghen

Triển khai thực hiện Công văn số 07-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện công văn số 69-CV/ĐUUBGSTCQG, các chi bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ănghen (28/11/1820-28/11/2020).

Nội dung đề cương tuyên truyền tải tại đây Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Anghenhoặc theo địa chỉ www.dukcqtw.dcs.vn/Tailieu.

 

BBT