English
29/042022
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị TW4, khóa XIII

Sáng 29/4, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Thành phần tham dự có các đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng bộ - Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư - Phó Chủ tịch Ủy ban, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công – viên chức người lao động của Ủy ban nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện văn kiện Hội nghị TW4, khóa XIII sẽ tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tất Thái, Thường vụ Đảng ủy truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về CHUYÊN ĐỀ 1: TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2021-2022và đồng chí Trương Quang Hiệp, đảng ủy viên trình bày CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, nhất là Nghị quyết Trung trong 4 (khoá XII) về xây dựng, chính đốn Đảng. Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi tư tưởng, chỉ đạo là phải chủ động tiến công mạnh mẽ hơn không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn cả trong việc xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định số 37 thay thế cho Quy định số 47 là nhằm bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về những điều đảng viên không được làm. Đó là những căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

BBT