English
30/012019
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019 và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII).

Ngày 29/01/2019, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019 và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII).

Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên của Ủy ban, Báo cáo viên là đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương. Đặc biệt đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

1.Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Trong năm 2018, Đảng bộ Ủy ban đã  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Gắn chặt công tác Đảng với công tác chuyên môn qua việc tăng tần suất các báo cáo định kỳ và nâng cao chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua đó nâng cao vị thế của Ủy ban.

Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác khác. Phối hợp trong chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các Chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết tại Hội nghị TƯ 6 và TƯ 7 và TƯ 8 của BCH TW Đảng khóa XII. Phối hợp chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Ủy ban. Chỉ đạo triển khai công khai, dân chủ, minh bạch việc xem xét, sửa đổi, bổ sung các Quyết định 34, 79, 15 về việc thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban. Đảng ủy đã cùng Ban Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư tình cảm, tư tưởng cán bộ, công chức, người lao động trong Ủy ban; xem xét, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp cho Đảng bộ và toàn cơ quan là một khối thống nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước.

Đảng bộ Ủy ban triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Đảng ủy Ủy ban thường xuyên chỉ đạo các chi bộ bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng ủy Khối để triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể tại Đảng bộ Ủy ban; phát huy sáng kiến, vận dụng cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với đặc thù về vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Đảng ủy Ủy ban thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn một số vấn đề cần được hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới như nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, nội dung sinh hoạt cần phong phú và thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao…

   Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2019. Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả. Đảng ủy Ủy ban phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban để chủ động nắm chắc tình hình cán bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nhận xét, đánh giá công tâm, khách quan, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công tác cán b.Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, triển khai có hiệu quả hơn nữa theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ…

    Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong xây dựng văn hóa công sở.

2. Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị trung ương lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã cung cấp thông tin cơ bản, khái quát và quan trọng nhất về Hội nghị Trung ương 8. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí cũng phân tích,nhấn mạnh, các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khách – Bí thư Đảng ủy Ủy ban cho biết, thời gian qua, việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng bộ Ủy ban đã được thực hiện nề nếp, đạt kết quả tốt, có tác dụng rất thiết thực với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của Ủy ban. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề, đồng chí Bí thư đề nghị các đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với công tác của mình.

Đồng chí Bí thư cũng chỉ đạo, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể của Ủy ban phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình.

Phòng TTTT