English
27/012019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 của Ủy ban

Ngày 25/01/2019, Ủy ban đã chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 và Đại hội công chức, viên chức năm 2019. Tham dự hội nghị có toàn thể Ban lãnh đạo, đại diện các tổ chức đoàn thể và cán bộ công chức, người lao động Ủy ban

1. Tổng kết công tác năm 2018

Trong chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019, thay mặt Ban lãnh đạo, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018, định hướng và kế hoạch công tác năm 2019, Theo đó, năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách, tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi là Ủy ban) dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ủy ban đã gắn hoạt động của Ủy ban vào hoạt động chung của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần quan trọng đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững của hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Trong công tác tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kinh tế vĩ mô, Ủy ban chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế vĩ mô nhằm đưa ra nhận định tình hình, dự báo xu hướng trong Báo cáo phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng; Báo cáo phục vụ họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và các báo cáo định kỳ/đột xuất khác như Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính năm 2018, một số thuận lợi và khó khăn; Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam 2018, giai đoạn 2019-2020; Báo cáo chính sách tỷ giá và quan hệ thương mại Việt – Mỹ; Báo cáo giải pháp đảm bảo củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô; Báo cáo phân tích tác động của các chỉ số kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng, lạm phát và ổn định tài chính; Báo cáo rủi ro kinh tế vĩ mô và sức chống chịu của hệ thống tài chính giai đoạn 2018-2020; Báo cáo nghiên cứu chính sách thuế của Trump với Trung Quốc và một số đối tác thương mại… Dưới đây là một số đóng góp nổi bật của Ủy ban:

Trong nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính: Ủy ban đã xây dựng, phát hành các báo cáo giám sát tài chính định kỳ năm 2018. Các báo cáo của Ủy ban đã đưa ra bức tranh chân thực và khách quan về tình hình thị trường tài chính nói chung và từng khu vực tài chính nói riêng (ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm), trong đó phân tích, đánh giá sâu về mức độ an toàn, lành mạnh của thị trường tài chính cũng như của các định chế tài chính trong từng lĩnh vực, từ đó phát hiện kịp thời những bất cập và rủi ro trên toàn hệ thống tài chính cũng như chỉ ra những khó khăn và dấu hiệu cần cảnh báo. Trên cơ sở đó, Ủy ban đã đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách quan trọng với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo thị trường tài chính hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững; được lãnh đạo Chính phủ ghi nhận và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai.

Ủy ban đã xây dựng nhiều báo cáo chuyên đề, đề án về các vấn đề thời sự, nóng, các cú sốc, biến động về kinh tế, tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc khi Ủy ban phát hiện các vấn đề cần báo cáo và tham mưu về điều hành chính sách. Thông qua các cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì, chỉ đạo, Lãnh đạo Ủy ban đã có những ý kiến phân tích, đánh giá quan trọng, góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất nhiều quan điểm, giải pháp có giá trị, được sử dụng làm nền tảng cho việc trình Chính phủ triển khai nhiều chỉ đạo trong thời gian qua.

Với nhiệm vụ tham mưu điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính, Ủy ban đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành như Đề án Luật Chứng khoán sửa đổi; Đề án tái cơ cấu TTCK và bảo hiểm giai đoạn 2018-2020; Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; phương án xử lý các ngân hàng bắt buộc; giải pháp phát triển thị trường trái phiếu; nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của BIDV… Các ý kiến đóng góp của Ủy ban đã được NHNN, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan ghi nhận và trên cơ sở đó có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với các dự thảo đề án, chiến lược để nâng cao tính hiệu quả, toàn diện, minh bạch.

Ủy ban tiến hành nghiên cứu Đề án cơ chế điều phối giám sát thị trường tài chính (bao gồm cả 3 lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm) nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện sớm và phòng ngừa rủi ro hệ thống, rủi ro chéo, giám sát các dòng vốn luân chuyển giữa các khu vực của thị trường tài chính; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan giám sát, các thành viên trong mạng lưới an toàn tài chính, xây dựng nguyên tắc phối hợp và cơ chế điều phối giám sát các thị trường riêng lẻ, từ đó phản ứng nhanh trước những bất ổn của thị trường và các cú sốc từ bên ngoài.

Tăng tần suất báo cáo và mở rộng sản phẩm nghiên cứu: Cùng với việc đảm bảo chất lượng và tiến độ các báo cáo định kỳ theo quy định, trên cơ sở giám sát, phân tích, đánh giá, cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong và ngoài nước, Ủy ban đã chủ động tăng tần suất và mở rộng sản phẩm tham mưu kinh tế vĩ mô cũng như giám sát tài chính. Những nỗ lực của Ủy ban trong việc tăng tần suất báo cáo và mở rộng sản phẩm nghiên cứu đã giúp Ủy ban thường xuyên, liên tục cập nhật tình hình, phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính nhằm nhận diện kịp thời những khó khăn về kinh tế, cũng như sự thay đổi của một số chính sách có thể tác động làm gia tăng mức độ rủi ro cho hệ thống tài chính và đưa ra những cảnh báo sớm rủi ro kinh tế vĩ mô và rủi ro tài chính vĩ mô, đề xuất giải pháp, khuyến nghị chính sách với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững của thị trường tài chính.

2. Kế hoạch và chương trình công tác năm 2019

Trong năm 2019, bám sát chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao: (i) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, trong đó trọng tâm là tham mưu chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (ii) Nâng cao chất lượng và tần suất báo cáo; chủ động xây dựng báo cáo chuyên đề, đột xuất về các vấn đề thời sự để kịp thời tham mưu chính sách và giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính; nâng cao chất lượng công tác giám sát tài chính.

Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch công tác dài hạn của Ủy ban, trong đó, xác định rõ địa vị pháp lý cho Ủy ban phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống tài chính quốc gia. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát tài chính; khai thác có hiệu quả Dự án Hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính và ứng dụng CNTT để tự động hóa và nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích, xử lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính. Củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về hệ thống tài chính quốc gia và kinh tế vĩ mô; xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, báo cáo phục vụ công tác chuyên môn của Ủy ban.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị nội bộ. Tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trong Ủy ban. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật làm việc và chấp hành nghiêm nội quy cơ quan. Xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, tạo không khí đoàn kết, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, công chức tại Ủy ban. Kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, ưu tiên các bộ phận nghiệp vụ, phát triển đội ngũ chuyên gia; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, các cơ quan giám sát tài chính; coi trọng công tác thông tin – truyền thông, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ.  Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học cho cán bộ nhằm nâng cao trình độ, phẩm chất, trí tuệ và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ủy ban.

3. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

Hội nghị đã nghe trình bày và thảo luận công khai, dân chủ trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn theo quy định các báo cáo và các vấn đề quan trọng và liên quan trực tiếp đến hoạt động của Ủy ban cũng như quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Trong năm 2018, Hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong toàn thể công đoàn viên Ủy ban năm 2018 tiếp tục được giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được góp phần vào hoạt động chuyên môn, qua đó tạo động lực cho mỗi cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở Uỷ ban phát động đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần, ý chí, quyết tâm, hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập của toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chính trị của Nghị quyết Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; các chương trình công tác năm 2018, trong đó điển hình là đợt phát động thi đua nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua kế hoạch thi đua năm 2019.

Trong phát biểu khai mạc và bế mạc hai hội nghị, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban trong năm qua. Năm 2018, trên cơ sở bám sát Nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh và các định hướng được nêu trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Ủy ban đã tổ chức triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính. Trong năm qua, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ủy ban từng bước được kiện toàn, quy củ và nền nếp. Đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người  lao động được qua tâm và đảm bảo  năm qua từn tuy còn một số vấn khi Ủy ban đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ. Theo Quyền chủ tịch, mặc dù còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện nhưng những thành tích đó là rất đáng được ghi nhận. Để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra trong kết hoạch và chương trình công tác năm 2019, Quyền Chủ tịch kêu gọi sự tăng cường đoàn kết, đồng lòng của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban. Quyền Chủ tịch tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ủy ban kết hợp, nỗ lực phấn đấu công tác với sự đoàn kết, đồng lòng cao là cơ sở chắc chắn của mọi thành công và thắng lợi trong mọi mặt công tác của Ủy ban trong năm 2019. Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ủy ban, Quyền Chủ tịch cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban.

Phòng TTTT