English
22/072020
Hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo về trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Dự thảo quy định rõ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Theo đó, đối với công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP. Trong đó, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm ký bản công bố thông tin trước đợt phát hành.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp phát hành gửi Sở Giao dịch Chứng khoán nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Việc công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Công bố thông tin định kỳ: Doanh nghiệp phát hành công bố thông tin định kỳ theo năm tài chính của doanh nghiệp, thời hạn như sau: Công bố thông tin định kỳ 06 tháng trước ngày 15 tháng 8 hàng năm; công bố thông tin định kỳ năm trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo.

Chế độ báo cáo

Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm theo năm tài chính về tình hình cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP bao gồm những nội dung sau: Số lượng hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ, hình thức phát hành; khối lượng đăng ký tư vấn phát hành và khối lượng tư vấn phát hành thành công trong kỳ…

Tổ chức tư vấn là công ty chứng khoán gửi báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tổ chức tư vấn là các tổ chức khác gửi báo cáo bằng văn bản đến Bộ Tài chính (qua Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính).

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 31/7 hàng năm đối với kỳ báo cáo 6 tháng và trước ngày 31/1 năm tiếp theo đối với kỳ báo cáo năm.

Nguồn: chinhphu.vn