English
22/072022
Kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2022.

Thông tin chi tiết như sau TB19 HĐTD 2022

Công nhận kết quả thí sinh trúng tuyển tại Phụ lục 1.

Danh mục hồ sơ thí sinh phải hoàn thiện theo Phụ lục 2.

Lưu ý: Khi đến hoàn thiện hồ sơ, thí sinh phải xuất trình bản gốc các văn bản để đối chiếu.

VP-TCCB