English
13/102023
Kết quả thi tuyển công chức, viên chức 2023

Hội đồng tuyển dụng của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức 2023.

Công nhận 05 thí sinh trúng tuyển kỳ thi theo Phụ lục đính kèm Thông báo HĐTD.10.2023.

Thí sinh hoàn thiện hồ sơ theo nội dung và danh mục đính kèm theo Thông báo này.

VP-TCHC