English
08/112018
Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Để nâng cao hiệu quả công tác NCKH tại Ủy ban, thời gian tới cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp sau:

 1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐKH Ủy ban:

– Hoàn thiện Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

– Tiến hành đổi mới phương thức hoạt động HĐKH để đảm bảo hoàn thành tốt hơn công tác tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban trong xét duyệt, phê duyệt nghiệm thu và công nhận hoàn thành đề tài NCKH.

– Hoàn thiện về tổ chức của HĐKH, trong đó, các đơn vị cần đề cao trách nhiệm trong việc đề cử cán bộ tham gia vào HĐKH Ủy ban.

 2. Phổ biến rõ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác NCKH: tăng cường phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động NCKH, ví dụ Thông tư 55 về cơ chế tài chính, Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia…; tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ từ phía Văn phòng để tạo điều kiện hơn nữa cho đơn vị, cá nhân đăng ký và thực hiện đề tài khoa học, hoàn thiện thủ tục hành chính có liên quan.

 3. Tăng cường nhận thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cá nhân trong Ủy ban:

– Nâng cao ý thức của cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác NCKH trong hoạt động của Ủy ban và của đơn vị. Công tác NCKH cần được coi là một phần quan trọng của nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó, lãnh đạo đơn vị cần xác định định hướng triển khai NCKH tại đơn vị; trong đó, cần khuyến khích, động viên các cán bộ tham gia, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ khoa học của đơn vị.

– Các đơn vị chủ động hình thành định hướng NCKH, tham vấn, xin ý kiến chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo Ủy ban phụ trách đơn vị để xác định nhiệm vụ nghiên cứu, tên đề tài phù hợp.

Bên cạnh việc tạo điều kiện hơn nữa cho công tác đăng ký, triển khai hoạt động NCKH, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong NCKH như: tuân thủ nghiêm quy trình triển khai hoạt động NCKH của Ủy ban, áp dụng chế tài đối với những trường hợp đã đăng ký rồi lại xin rút đề tài…

Cải tổ HĐKH (về tổ chức, phương thức hoạt động…) để đảm bảo hoàn thành tốt hơn công tác tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban trong xét duyệt, phê duyệt và công nhận hoàn thành đề tài NCKH.

 (Trích Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu khoa học của Ủy ban)