English

Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của Ủy ban đã dần đi vào nề nếp, khung khổ quản lý và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản đã tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân phát huy tinh thần học tập,...