English

Nâng hạng thị trường chứng khoán cần sự phối hợp đồng bộ

Trên tinh thần “Đoàn kết – Chủ động – Đổi mới – Quyết liệt – Hiệu quả”, bám sát thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ...

Chính phủ ban hành 4 phương pháp định giá đất

Ngày 05/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về giá đất, trong đó nêu bốn phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh.

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đã "hạ cánh mềm"

Liên quan đến câu chuyện đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, điểm rơi chính là quý III năm 2023, đáo hạn rất nhiều. Năm nay điểm rơi vào cuối quý I (khoảng tháng 3/2024). Tuy nhiên, việc đáo hạn trái phiếu sẽ ít hơn năm ngoái.

Thông tin kinh tế, tài chính năm 2023

Kinh tế thế giới sang năm 2023 tiếp tục gặp khó khăn, các điều kiện tăng trưởng kinh tế khá nhạy cảm với những tác động từ những rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Vì sao lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong năm 2024?

Theo giới phân tích, lãi suất huy động có khả năng tạo đáy và sẽ nhích dần lên trong năm 2024, theo cùng tốc độ phục hồi của các hoạt động kinh tế.

Việt Nam không còn nhiều dư địa để có thể hạ thêm lãi suất

Việc sử dụng công cụ lãi suất đã gần đến điểm tới hạn và Việt Nam không còn nhiều dư địa để có thể hạ thêm bởi các ràng buộc như: Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao; điều...