English
27/122023
Thông báo bổ sung quy định ưu tiên tuyển dụng, miễn thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển viên chức

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo điều chỉnh, bổ sung quy định về ưu tiên trong tuyển dụng và quy định về miễn thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển viên chức, vị trí chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính.

  1. 1. Bổ sung trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng.
  2. 2. Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển viên chức, vị trí chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính.

Chi tiết xem bản gửi kèm TB 616.12.2023

Văn phòng UBGSTCQG