English
18/082021
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm 2021 – Vòng 1 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

THÔNG BÁO: Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021, căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 và điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng viên chứcc tại Thông báo số 75/TB-UBGSTCQG ngày 18/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm 2021 – Vòng 1 của Ủy ban . Thông tin đầy đủ xem tại đây DS thí sinh đủ điều kiện tuyển viên chức V1)

BBT