English
08/112022
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 -Đợt 2

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 - Đợt 2, Hội đồng tuyển dụng công chức, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 - Đợt 2.

Danh sách chi tiết, thời gian, địa điểm và thông tin cụ thể của kỳ thi xin xem trong file kèm Thong bao

VP-TCCB