English
19/032024
Thông báo hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ, công nhận kết quả trúng tuyển với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 - Đợi 2, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo liên quan kết quả tuyển dụng công chức năm 2023 - Đợt 2.

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 – Đợi 2, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo:

  1. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức năm 2023 – Đợt 2 tại Quyết định số 16/QĐ-UBGSTCQG ngày 05/02/2024 đối với ông Trần Ngọc Bình (sinh ngày 01/01/2000) do không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
  2. Công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2023 – Đợt 2 đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề tại Quyết định số 16/QĐ-UBGSTCQG ngày 05/02/2024 là bà Võ Thị Như Ngọc (sinh ngày 29/10/1999).

Thông tin chi tiết xin xem file gửi kèm Thông báo 3.2024.

VP