English
03/112020
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức đợt II – 2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020, Quyết định số 220/QĐ-UBGSTCQG ngày 22/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 – Đợt II, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 – Đợt II thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi.

Danh sách, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cụ thể trong file kèm.

Xin bấm vào đây để xem thông tin đầy đủ  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức đợt II-2020