English
18/052021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2021. Tuyển dụng theo hình thức Thi tuyển với 03 Chỉ tiêu vào vị trí Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính.

Vị trí Phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu (tuyển 01 người);

Vị trí Công nghệ phần cứng và quản trị hệ thống (tuyển 01 người);

Vị trí Quản trị mạng – Quản trị hệ thống mạng (tuyển 01 người).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 18/5/2021 – đến hết ngày 17/6/2021.

Chi tiết thông tin xin xem file đính kèm Thong bao tuyển dụng viên chức 2021

BBT