English
18/072019
Tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 10) và Chỉ thị số -CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (Chỉ thị 35); trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên ưu tú đủ điều kiện.

Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban, các đồng chí Đảng viên nguyên là lãnh đạo của Ủy ban qua các thời kỳ. Đặc biệt Hội nghị còn vinh dự được đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng kết công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua việc tăng tần suất các báo cáo định kỳ và nâng cao chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua đó nâng cao vị thế của Ủy ban. Đồng thời, Ủy ban cũng tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ cũng như tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Các kết quả trên đạt được là do Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước; Triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Đảng ủy Ủy ban thường xuyên chỉ đạo các chi bộ bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng ủy Khối để triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể tại Đảng bộ Ủy ban; phát huy sáng kiến, vận dụng cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với đặc thù về vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Ủy ban; Thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn một số điểm cần thực hiện tốt hơn như cần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Nội dung sinh hoạt Đảng cần phong phú và thiết thực hơn, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, duy trì và thường xuyên thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công…

Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao:  Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo tham mưu hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và tổ chức đối thoại, chất vấn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đảng bộ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên…

Học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 10 và Chỉ thị 35

Tại hội nghị, Báo cáo viên là đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối đã thông báo nhanh kết quả của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16 đến 18/5/2019. Cụ thể, Hội nghị lần thứ 10 đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. BCH Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác, BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về nội dung Chỉ thị 35, Chỉ thị nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu và nội đã được quán triệt về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội…

Các đảng viên ưu tú vinh dự đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Tại Hội nghị, 2 đảng viên ưu tú, đủ điều kiện và tiêu chuẩn được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng lần này là đồng chí Lê Xuân Nghĩa – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng chí đồng chí Nguyễn Hữu Phú – Hàm Trưởng phòng, Phòng phân tích chính sách tài chính công thuộc Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát.

Thay mặt Đảng bộ khối, đồng chí Đỗ Ngọc An đã trao và gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai Đảng viên. Đây là sự ghi nhận nỗ lực và đóng góp của các đồng chí đối với sự phát triển của Đảng bộ Ủy ban, là niềm vinh dự và tự hào lớn đối với cá nhân các đồng chí và của cả Đảng bộ Ủy ban nói chung.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Xuân Nghĩa đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của Đảng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy. Theo đồng chí, để có được phần thưởng cao quý này, không chỉ là sự tự phấn đấu vươn lên không ngừng của cá nhân mà còn là kết quả dìu dắt của Đảng, sự qua tâm, giúp đỡ  của đồng chí, đồng nghiệp, chính quyền trong suốt thời quan qua.

Trong phát biểu khai mạc và bế mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khách – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban đã quan tâm, giúp đỡ hoạt động của Đảng bộ Ủy ban trong suốt thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo về hoạt động của Đảng bộ Ủy ban đồng chí nhấn mạnh, trong nửa đầu năm qua, hoạt động của Đảng bộ Ủy ban đã bám sát và tuân thủ chủ trương và chỉ đạo của cấp trên, đạt được những kết quả quan trọng. Nhân tố tích cực này cần được phát huy trong thời gian còn lại của năm 2019. Về việc học tập và quán triệt nghị quyết Trung ương 10 và Chỉ thị 35 đồng chí chỉ đạo, Đảng bộ Ủy ban, nhất là các thành viên cấp Ủy, phải nhận thức và quán triệt sâu sắc những chỉ đạo vô cùng quan trọng này của Đảng và Tổng bí thư để hoạt động của Đảng bộ Ủy ban ngày càng vững mạnh, đoàn kết; góp phần thiết thực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ tới. Chúc mừng các đồng chí được vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng lần này, Bí thư Đảng ủy đồng thời mong muốn và tin tưởng rằng đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ Ủy ban, đặc biệt trong công tác đào tạo, phát triển và bồi dưỡng thế hệ đảng viên trẻ.

Phòng TTTT