English
08/072022
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia triệu tập thí sinh dự thi theo Danh sách thí sinh đủ điều kiện V1.7.2022

Các thông tin liên quan cụ thể, đề nghị thí sinh xem kỹ và thực hiện theo Thông báo này.

VP