English

Từng bước nâng cao năng lực quản lý hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính

Ngày 13/4/2016, Ông Lee Sangbong - Chuyên gia Hàn Quốc đã có buổi đào tạo về cấu phần “Thiết kế mô hình công nghệ thông tin tương lai” (Design To - be Model) cho cán bộ Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia (Trung tâm). Tham dự buổi đào tạo có Ban lãnh đạo Trung tâm, đại diện Phòng Hợp tác quốc tế cùng toàn thể cán...