English

Lộ trình xây dựng Hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính quốc gia

Hiện nay Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia đã tự xây dựng phần mềm Hệ thống Quản lý thông tin giám sát (SIMS) nhằm đáp ứng việc tiếp nhận, quản lý một số lượng lớn về số liệu báo cáo, thực hiện xử lý, tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản phục vụ công tác nghiên cứu và giám sát thị trường tài chính

Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý thông tin giám sát tài chính quốc gia

Để thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin về thị trường tài chính quốc gia, từ khi mới thành lập (năm 2008) Ủy ban đã tiến hành nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đáp ứng việc tổng hợp thông tin thị trường tài chính quốc gia, với phạm vi này chúng tôi chỉ tập trung và gợi mở một số giải...